2019 09
Research Progress of Novel Sintering Technology for Advanced Ceramic Materials
XIE Zhipeng,XU Jingkun,AN Di
2019 09 [821-830][Abstract](2969)[pdf 11945KB](2390)
Research and Application Development of SiC Nanowires
 GUO Chuchu, CHENG Laifei, YE Fang
2019 09 [831-842][Abstract](2595)[pdf 21183KB](1967)
Progress on Carbon Fiber Reinforced UltraHigh Temperature Ceramic Matrix Composites
CHEN Xiaowu, DONG Shaoming, NI Dewei, KAN Yanmei, ZHOU Haijun, WANG Zhen, ZHANG Xiangyu, DING Yusheng
2019 09 [843-854][Abstract](3781)[pdf 25270KB](2123)
Recent progress in high entropy ceramic materials
GU Junfeng,ZOU Ji,ZHANG Fan,JI Wei,WANG Hao,WANG Weimin,FU Zhengyi
2019 09 [855-865][Abstract](8455)[pdf 7237KB](4044)
Thermal Properties of RareEarth Disilicates:Material Genome and Coordinated Mechanism
Luo Yixiu, Wang Jingyang
2019 09 [866-874][Abstract](2631)[pdf 13986KB](2542)
Research Progress on CarbonBased Microwave Absorption Materials
CHENG Jinbo, ZHAO Haibo, LI Mengen, LI Shuliang, WANG Yuzhong
2019 09 [870-905][Abstract](3602)[pdf 8622KB](2273)
Progress in Inorganic Ultraviolet Photoelectric Materials
SHANG Huiming12,DAI Mingjin1,GAO Feng1,YANG Huihui1,CHEN Hongyu3,HU Pingan1, JIA Dechang1*,ZHOU Yu1
2019 09 [875-885][Abstract](3756)[pdf 15329KB](2183)
Research Progress of GrapheneBased Separation Membranes
ZHANG Qing, REN Wencai, CHENG HuiMing
2019 09 [887-896][Abstract](3210)[pdf 13311KB](1870)
Construction of Hierarchically Structured TwoDimensional Composites and Their Applications in Energy Conversion and Storage
YIN Ruilian, LIU Wenxian, XU Xilian, SHI Wenhui, CAO Xiehong
2019 09 [906-915][Abstract](2437)[pdf 10986KB](1864)